Cyrix

Cyrix 6×86/6x86MX

 • Cyrix 6×86-P90+GP
 • Cyrix 6×86-100GP
 • Cyrix 6×86-P133+GP
 • Cyrix 6×86-P150+GP
 • Cyrix 6×86-P166+GP
 • Cyrix 6x86L-P166+GP
 • Cyrix 6x86L-PR166+GP
 • Cyrix 6x86L-P200+GP
 • Cyrix 6x86L-PR200+GP
 • Cyrix 6x86MX-PR200 (66 MHz FSB, 2.9 V)
 • Cyrix 6x86MX-PR200 (75 MHz FSB, 2.9 V)
 • Cyrix 6x86MX-PR233 (75 MHz FSB, 2.9 V)
 • Cyrix 6x86MX-PR266 (83 MHz FSB, 2.7 V)
 • Cyrix 6x86MX-PR266 (83 MHz FSB, 2.9 V)